hdnd.PNG
Chức năng, nhiệm vụ:
 
1. Tham gia chuẩn bị nội dung kỳ họp của Hội đồng nhân dân liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính;
2. Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;
3. Giúp Hội đồng nhân dân giámsát hoạt động của Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính;
4. Tổ chức khảo sát tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công;
5. Tham gia xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật và kiến nghị với Hội đồng nhân dân về những biện pháp bảo đảm việc thi hành pháp luật ở địa phương;
6. Báo cáo kết quả hoạt động giám sát với Thường trực Hội đồng nhân dân và Hội đồng nhân dân.
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

1/-CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 Họ và tên: Trần Quang Vinh

-  Năm sinh: 1959

-  Trình độ:

  +  Chuyên môn: CN CNXHKH

  +  Chính trị: Cao cấp

-  Điện thoại: 0918.158.054

  Email: vinhtq@dongnai.gov.vn​

 

2/- PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Nguyễn Đức Cường

-  Năm sinh: 1969

-  Trình độ:

  +  Chuyên môn: CN Học Viện Hành Chính

  +  Chính trị: Cao cấp

-  Điện thoại: 0918.166.945

  Email:

HDND-Nguyễn Đức Cường.jpg 
 
 

3/- PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Họ và tên: Vũ Thị Yến

-  Năm sinh: 1970

-  Trình độ:

  +  Chuyên môn: CN Luật, Tư tưởng HCM

  +  Chính trị: Cao cấp

-  Điện thoại: 0988.639.565

  Email: 

HDND-Vũ Thị Yếu.jpg