LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY THỐNG NHẤT

1/- BÍ THƯ  


 Họ và tên: Bùi Thị Bích Thủy

-  Năm sinh: 1980

-  Trình độ:

  +  Chuyên môn: Thạc sỹ

  +  Chính trị: Cao cấp

-  Điện thoại: 0916.872.939

-  Email: thuybtb@dongnai.gov.vn 

 

    

 2/- PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 Họ và tên: Trần Quang Vinh

-  Năm sinh: 1959

-  Trình độ:

   + Chuyên môn: CN CNXHKH

   +  Chính trị: Cao cấp

-  Điện thoại: 0918.158.054

-  Email: vinhtq@dongnai.gov.vn​


3. Trần Quang Vinh - Phó Bít Thư Huyện ủy.JPG
 
3/- PHÓ BÍ THƯ-CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
 
Họ và tên: Trần Văn Chiến
-  Năm sinh: 1962
-  Trình độ:
  +  Chuyên môn: Thạc sỹ
  +  Chính trị: Cao cấp
-  Điện thoại: 0918.261.521
 
 2. Trần Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực H.Ủy.jpg