Thứ 6 - 26/02/2016
TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930-15/10/2019)CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930-15/10/2019)
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Tổ chức truyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

(TN) Thực hiện kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyên tuyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; kế hoạch số 11-KH/BTGHU ngày 09/3/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021,  Ngày 14/3/2016 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện xây dựng kế hoạch Tổ chức truyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung tuyên truyền theo Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tuyên tuyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; Kế hoạch số 10-KH/BTGHU ngày 04/02/2016  về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và kế hoạch số 11-KH/BTGHU ngày 09/3/2016 về tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Trong đó, chia thành 04 đợt tuyên truyền:
 
1. Đợt 1: Trước cuộc bầu cử (thời gian từ cuối tháng 02/2016 đến giữa tháng 4/2016).
 
Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; phân tích, làm rõ bối cảnh, tình hình đất nước, tình hình chung của tỉnh, huyện thời điểm diễn ra cuộc bầu cử.
 
Tuyên truyền nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước như : Chỉ thị 51-CT/TW ngày 04/01/2016 của Bộ Chính trị, Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản pháp luật khác về Cuộc bầu cử. Tuyên truyền các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, huyện về Cuộc bầu cử; tuyên truyền các nội dung theo kế hoạch chung của Ủy ban bầu cử huyện, kế hoạch của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện triển khai thực hiện cuộc bầu cử.
 
Tuyên truyền về kết quả các bước hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cơ sở; việc lập và công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương; tiêu chuẩn cán bộ được quy định trong Chiến lược công tác cán bộ của Đảng. Tuyên truyền quyền ứng cử và bầu cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; các hoạt động trong quá trình tiếp xúc cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử ...
 
Tuyên truyền về việc tổ chức, diễn biến, kết quả các lần hội nghị hiệp thương ở các cấp; tuyên truyền danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp do cơ quan có thẩm quyền cung cấp. Phê phán, lên án các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
 
bau cu5.jpg
Ảnh minh họa
 

 2. Đợt 2: Tập trung từ giữa tháng 4/2016  đến trước ngày  tiến hành bầu cử - ngày 22/5/2016:

Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri; các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử.
 
Tuyên truyền cổ vũ, động viên mọi người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Tuyên truyền về công tác chuẩn bị của huyện và các địa phương trong huyện đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, các điều kiện vật chất, kỹ thuật...bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử; các phương án chủ động ứng phó với nhửng tình huống thiên tai diễn ra trong thời gian tiến hành bầu cử trên địa bàn huyện. Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở về công tác bầu cử; công tác chuẩn bị bầu cử của Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở; đôn đốc, kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử.
 
Tập trung tuyên truyền về không khí của cử tri trong toàn huyện tham gia bầu cử; công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong bầu cử. Phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện đối với Cuộc bầu cử. Giới thiệu về tiểu sử, lý lịch trích ngang, quá trình hoạt động của những người ứng cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp trên hệ thống thông tin, tuyên truyền, nhất là hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở để đông đảo nhân dân và cử tri biết. Kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích tuyên truyền về cuộc bầu cử.
 
3. Đợt 3: Tuyên truyền trong ngày Bầu cử ( trong ngày 22/5/2016 )
 
Tập trung tuyên truyền về không khí của cử tri trong toàn huyện tham gia bầu cử trong ngày 22/5/2016; tuyên truyền, phản ánh kịp thời diễn biến, tiến độ bầu cử ở các địa phương trong toàn huyện, tỉnh và cả nước; tình hình dư luận nhân dân, dư luận trong nước và quốc tế về cuộc bầu cử.
 
4. Đợt 4 : Sau bầu cử (từ ngày 22/5/2016 đến ngày 20/6/2016)
 
Tuyên truyền về sự tham gia tích cực, chủ động của cá tầng lớp nhân dân, đặc biệt là toàn thể cử tri trên địa bàn huyện đối với cuộc bầu cử; quá trình tổ chức bầu cử của các địa phương trong toàn huyện; tuyên truyền kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử sau khi được cấp có thẩm quyền công bố chính thức. Tuyên truyền kết quả phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Cuộc bầu cử, biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Phản ánh không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật, các hoạt động tự giác của cử tri và nhân dân tham gia bầu cử và sự quan tâm, dư luận tích cực của nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tuyên truyền các hoạt động của Trung ương, tỉnh, huyện chào mừng thành công cuộc bầu cử, Tổng kết đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử.
 
Kế hoạch yêu cầu việc thực hiện công tác tuyên truyền cuộc bầu cử phải được thực hiện phù hợp với lộ trình, các bước của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 (trước, trong và sau khi bầu cử), bám sát vào các kế hoạch của UBND, Ủy ban bầu cử huyện và Ban tuyên giáo Huyện ủy;  đảm báo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với tuyên truyền thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2016.
 
TD
 

 


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​