Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2019)!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
XÂY DỰNG ĐẢNG TA “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

      Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm công tác xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Và Người là tấm gương sáng về rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của người cán bộ, đảng viên cho mỗi chúng ta noi theoNhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện tổ chức biên tập lại chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” đã được triển khai, học tập trong toàn xã hội. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:

 Trong bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng: "Đảng ta thật là vĩ đại!”. Sau đó, Người viết những vần  thơ:

“Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao;

 Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.

 Đảng ta là đạo đức, là văn minh;

 Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no...”.

 Đó cũng là sự mong muốn của nhân dân ta về Đảng và đã được thực tiễn khẳng định. Chỉ có luôn gìn giữ, phát triển những phẩm chất cao quý ấy, Đảng mới hoàn thành được sứ mệnh cao cả của mình là lãnh đạo dân tộc ta thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

hinh anh s Ban.jpg
      

 Mỗi dân tộc, mỗi giai cấp có những chuẩn mực đạo đức theo nhận thức riêng. Chuẩn mực đạo đức vô sản mang bản chất giai cấp công nhân, đề cao ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng và toàn xã hội, hoàn thiện nhân cách, bản chất xã hội của con người, góp phần cải tạo xã hội cũ và tạo dựng xã hội mới tốt đẹp... Trong tác phẩm Đường cách mệnh (năm 1927), Nguyễn Ái Quốc đặt lên trước hết tư cách một người cách mệnh với 23 điều về tự mình rèn luyện, đối với người khác và đối với công việc. Tự mình rèn luyện đặt ra nhiều nội dung lớn, đặc biệt là phải “Cần kiệm”, “Cả quyết sửa lỗi mình”, “Vị công vong tư”, “Không hiếu danh, không kiêu ngạo”, “Nói thì phải làm”, “Giữ chủ nghĩa cho vững”, “Hy sinh”, “Ít lòng tham muốn về vật chất”, v.v. Đối với từng người thì khoan thứ; với đoàn thể thì nghiêm; với công việc phải xem xét hoàn cảnh kỹ càng, quyết đoán, dũng cảm, phục tùng đoàn thể. Đó thực sự là tuyên ngôn về đạo đức cách mạng và cũng là yêu cầu đặt ra về đạo đức đối với Đảng và mỗi người cách mạng.

 Năm 1947, trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Hồ Chí Minh đã nêu ra 12 điều về tư cách của Đảng chân chính cách mạng và nhấn mạnh “Muốn cho Đảng được vững bền/Mười hai điều đó chớ quên điều nào”. Người đã phân tích sâu sắc đạo đức cách mạng “không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”. Theo Bác, Đảng chân chính cách mạng phải thấm nhuần đạo đức cách mạng và coi đó là cái gốc để mỗi tổ chức đảng, CB,ĐV tự hoàn thiện mình. “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.

 Hồ Chí Minh nhiều lần đặt ra yêu cầu phải nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân. Trong Di chúc, Người nêu rõ: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Một khi Đảng đã mang trong mình phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thì những yếu tố bảo thủ, lạc hậu, trì trệ sẽ được khắc phục; sự tiếp thu những cái mới, phù hợp với tiến trình phát triển của cách mạng và xu thế của thời đại luôn được Đảng ta bổ sung, hoàn thiện cả về bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và năng lực lãnh đạo. Và khi đó, Đảng trở thành một Đảng văn minh, xứng đáng là đảng cầm quyền trong tiến trình cách mạng Việt Nam. 

 Để xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh”; mỗi cán bộ,  đảng viên cần:

Một là: Hết lòng, hết sức vì sự nghiệp cách mạng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của đồng bào. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng về mọi mặt. Trong đó, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của đội ngũ CB,ĐV, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng được đặt lên hàng đầu; cán bộ cấp trên phải gương mẫu trước cán bộ cấp dưới, đảng viên phải gương mẫu trước quần chúng.

 Hai là: Thực sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bởi nó là mầm mống của các bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, hẹp hòi, v.v. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng đã chỉ rõ những biểu hiện về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân, ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc, có nguyên nhân từ tác động khách quan, nhưng chủ yếu là từ nguyên nhân chủ quan. Đó là, CB,ĐV thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống còn hình thức. Vì vậy, việc chỉnh đốn Đảng, sửa chữa khuyết điểm phải bắt đầu từ những vấn đề đó.

 Ba là:  Nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, nói đi đôi với làm. Mọi hành động, việc làm gương mẫu của CB,ĐV có sức cảm hóa, thuyết phục để tập hợp, đoàn kết mọi giai cấp, tầng lớp nhân dân. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận CB,ĐV là nguy cơ đối với Đảng và là cơ hội để các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phá hoại Đảng, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

 Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cách mạng và khoa học. Đảng luôn được xây dựng và tự chỉnh đốn để thực sự là đạo đức, là văn minh. Phẩm chất đó được bồi đắp trên cơ sở của lý luận cách mạng và khoa học là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi CB,ĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải nắm vững và tinh thông lý luận Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng sáng tạo trong thực hành công việc. Đồng thời, phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, năng lực thực tiễn giỏi, phương pháp, tác phong công tác khoa học, sâu sát cơ sở; lời nói đi đôi với việc làm, đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, biết quan tâm, chăm lo đến người khác. Ngoài ra, cán bộ của Đảng còn phải nắm vững khoa học lãnh đạo, quản lý, khoa học chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học nghệ thuật quân sự, tri thức văn hóa, khoa học - công nghệ và những tri thức khác.

 Dân tộc Việt Nam có truyền thống văn minh, văn hiến. Đảng cộng sản Việt Nam kế thừa và không ngừng bồi đắp những giá trị truyền thống đó. Văn minh, văn hiến là sự hội tụ hòa quyện các yếu tố văn hóa, trí tuệ, đạo đức và cái đẹp. Mỗi bước phát triển và thắng lợi của cách mạng, đất nước và dân tộc gắn liền với chuẩn mực đạo đức, văn minh của dân tộc và của Đảng. Đạo đức, văn minh sẽ chiến thắng những cái lạc hậu, bạo tàn, xấu xa, đảm bảo cho Đảng lãnh đạo thành công sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

 

BBT TRANG TTĐT HUYỆN 


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​