Thứ 6 - 26/02/2016
MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Phát biểu của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại đại hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Thống Nhất lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

 

PHÁT BIỂU

CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ HUYỆN ỦY

tại Đại hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Thống Nhất

lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch

              - Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền-Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Đồng Nai.

                - Toàn thể quý vị đại biểu tham dự Đại hội.

 

Hòa trong không khí vui tươi, phấn của huyện nhà đang gấp rút khẩn trương tổ chức Lễ công bố thành lập Thị trấn Dầu Giây. Hôm nay, Hội Liên hiệp thanh niên huyện tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh, quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên sức khỏe và hạnh phúc; chúc Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên huyện thành công tốt đẹp.

Thưa Đại hội,

Đại hội đại biểu của chúng ta có nhiệm vụ đánh giá kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên huyện 05 năm qua, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên huyện nhiệm kỳ 2019-2024; đồng thời hiệp thương giới thiệu những đồng chí đủ tiêu chuẩn và có uy tín vào Ủy ban hội huyện khóa mới; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.

 Qua theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy, 05 năm qua các cơ sở Hội và lực lượng hội viên, thanh niên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong triển khai thực hiện và đạt được những kết nhất định; tổ chức được các phong trào, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, vừa khơi dậy, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, vừa góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh trên địa bàn huyện. Các kết quả đó được thể hiện trong phóng sự, tài liệu, tham luận mà Đại hội vừa nghiên cứu, phân tích và đánh giá. Những kết quả đó có sự đóng góp không hề nhỏ của các cơ sở Hội và lực lượng đoàn viên, thanh niên huyện nhà, khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên huyện và cơ sở.

Hôm nay, tại đại hội này chúng ta tuyên dương 13 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất trong nhiệm kỳ qua, đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu cần nhân rộng.

Thay mặt Ban Thường vụ Huyện uỷ tôi biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Hội Liên hiệp thanh niên huyện nhà đã phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi cũng mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” của thanh niên Việt Nam trong thời gian tới, tự khẳng định mình, xây dựng hình mẫu thanh niên Thống Nhất “Tâm trong, trí sáng, hoài bảo lớn”.                

Thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại, đó là:

- Chưa đề ra được giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội, chưa xây dựng được mô hình tập hợp đoàn viên, thanh niên.

- Việc đánh giá vai trò của Hội viên, thanh niên trong tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao chưa cao.

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên còn hạn chế; công tác học tập, quán triệt phổ biến các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Hội cấp trên còn mang tính hình thức.

- Việc đổi mới, đa dạng hoá phương thức sinh hoạt, tập hợp thanh niên có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động Hội một số cơ sở chưa sâu sát với thực tiễn cơ sở, với đời sống, điều kiện lao động, học tập của Hội viên, thanh niên; trong tổ chức hoạt động còn lúng túng, thiếu chuyên nghiệp.

Thưa các đồng chí!

Thưa toàn thể Đại hội!

Nhằm phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tổ chức học tập quán triệt sâu rộng trong lực lượng hội viên, thanh niên Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa (X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua,…để từ đó, từng tổ chức Đoàn và Hội cơ sở, mỗi hội viên, thanh niên đề cao trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện bằng những công trình, phần việc cụ thể, sớm đưa Nghị quyết, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

- Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, lý tưởng, hoài bão cho hội viên, thanh niên phù hợp với đặc điểm, điều kiện lao động, công tác, học tập và sinh hoạt; gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, phong trào tổ chức Hội gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua do địa phương phát động, từng tổ chức Đoàn, Hội phải bám sát các chủ trương, Nghị quyết của cấp uỷ, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện; tích cực tham gia xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa…

Ba là, trong quá trình hoạt động cần bám sát chỉ đạo của Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Đồng Nai; các tổ chức Đoàn và Hội phải hướng trọng tâm về cơ sở, gắn bó sâu sát với thực tế cơ sở, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác vận động, tập hợp và phát huy vai trò xung kích, khả năng sáng tạo của thanh niên. Nghiên cứu, đề xuất một số hoạt động trọng điểm, một số mô hình mới mang tính đột phá. Khắc phục tình trạng hoạt động Đoàn, Hội theo kiểu bàn giấy, hành chính.

- Phát huy vai trò là cơ quan cầu nối, gắn kết những tâm tư, nguyện vọng của hội viên, thanh niên, từ đó phản ánh, trao đổi, làm việc với các cơ quan chức năng, Đảng ủy, chính quyền về tâm tư, nguyện vọng của hội viên, thanh niên; theo dõi, đánh giá hiệu quả những công trình, dự án mà hội viên thanh niên đăng ký, đảm bảo có tính khả thi, báo cáo Huyện ủy, UBND huyện xem xét cho ý kiến.

 - Tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị định hướng nghề nghiệp cho hội viên, thanh niên, trong đó phải quan tâm hàng đầu đối với đối tượng là đoàn viên, thanh niên ở nông thôn, người dân tộc thiểu số và thanh niên xuất ngũ.

Bốn là, quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên từ huyện đến cơ sở, tiếp tục xây dựng các mô hình tổ chức hội để thu hút đông đảo thanh niên, không ngừng mở rộng tập hợp, đoàn kết thanh niên, chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp thanh niên ở cơ sở mà trước hết là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt đủ về số lượng và nâng cao chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy, chính quyền giao cho.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Tăng cường phối hợp với Công an, Quân sự, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, nhất tham gia tích cực vào công tác phát động phong trào toàn dân đấu tranh trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Thưa các đồng chí!

Về phía Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ luôn quan tâm, theo dõi và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi huyện, tạo mọi điều kiện để tổ chức Hội hoạt động một cách có hiệu quả và tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên học tập, lao động.

Nhân dịp này, tôi đề nghị cấp ủy cơ sở, chính quyền, các ban ngành, các tổ chức chính trị-xã hội huyện tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện hơn nữa để công tác hội và phong trào thanh, thiếu niên ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, thực sự là đội ngũ kế cận tiêu biểu.

Thưa Đại hội!

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ và hỗ trợ của Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tôi gửi đến Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lời cảm ơn chân thành, sâu sắc; đồng thời, mong muốn thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh.

Qua Đại hội này, tôi tin tưởng rằng, các bạn hội viên, thanh niên huyện nhà luôn là đối tượng tiên phong, gương mẫu, sáng tạo trên mọi phương diện. Mỗi bạn đoàn viên, thanh niên lấy tinh thần này để thực hiện, làm hành trang trong cuộc sống và thành công trên đường đời, góp phần xây dựng và phát triển huyện nhà.

Một lần nữa chúc tất cả các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội mạnh sức khỏe, hạnh phúc.

Nhân dịp này tôi thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tặng Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên huyện Thống Nhất lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 Bức trướng với nội dung “THANH NIÊN HUYỆN THỐNG NHẤT ĐOÀN KẾT, BẢN LĨNH, TÌNH NGUYỆN, SÁNG TẠO XÂY DỰNG HUYỆN THỐNG NHẤT GIÀU ĐẸP, VĂN MINH”.

Xin mời đại diện Hội Liên hiệp thanh niên huyện lên nhận Bức trướng.

Xin cảm ơn!


----//----


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: (02513).771172; Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​