Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 - 14/10/2020)

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG 

NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG (14/10/1930 - 14/10/2020)

-----

 

PHẦN THỨ NHẤT: Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA NGÀY 14/10, NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

I. SỰ RA ĐỜI CỦA NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kiện chính trị vô cùng trọng đại của cách mạng Việt Nam. Ngày 14/10/1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khai mạc tại Hương Cảng (Trung Quốc) đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng của Đảng, trong đó có việc quyết định thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng ngày nay. Việc thành lập Bộ Tổ chức kiêm giao thông ngay sau khi thành lập Đảng khẳng định vai trò quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Từ đó đến nay, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ và đảng viên. Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã đồng ý lấy ngày 14/10 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy các cấp.

II. NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ CỦA NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

Tại thời điểm tháng 4/1931, Đảng ta mới có 250 chi bộ với hơn 2.400 đảng viên, cùng nhiều tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng lần lượt ra đời. Sau 15 năm thành lập, với hơn 5.000 đảng viên, nhưng với đường lối chính trị đúng đắn và nghệ thuật lãnh đạo, tổ chức tài tình, được đông đảo đồng bào cả nước nhiệt liệt hưởng ứng và tích cực tham gia, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành thắng lợi làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, lập nên Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Để phục vụ đường lối vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, công tác tổ chức xây dựng Đảng trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp tục coi trọng việc củng cố các tổ chức của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, xây dựng, phát triển đảng viên và lực lượng vũ trang. Năm 1947, Trung ương ra Chỉ thị thi đua xây dựng Đảng và xây dựng chi bộ tự động. Công tác tổ chức giai đoạn này vừa bảo đảm thắng lợi của cuộc chiến đấu giữa ta và địch ngày càng ác liệt trên khắp các chiến trường, vừa bảo đảm thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước về nông dân, nông nghiệp và nông thôn, động viên, tập hợp sức mạnh của cả dân tộc, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đã góp phần quan trọng vào chiến thắng oanh liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đất nước hòa bình chưa được bao lâu lại tạm thời bị chia cắt, miền Bắc tập trung xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm hậu phương vững chắc cho miền Nam tiếp tục đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức xây dựng Đảng ở miền Bắc thời kỳ này đi vào kiện toàn tổ chức các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân; thực hiện “Bốn tốt” ở các chi, đảng bộ cơ sở gắn với cuộc vận động “Ba xây, ba chống”; đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ xuất thân từ tầng lớp công nhân, nông dân, học sinh miền Nam tập kết. Ở miền Nam, công tác tổ chức chú trọng xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên để lãnh đạo và cùng nhân dân miền Nam anh dũng chiến đấu, làm thất bại mọi âm mưu xâm lược của đế quốc Mỹ, thống nhất đất nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng chỉ rõ những ưu điểm và khuyết điểm trong sự lãnh đạo của Đảng. Sau Đại hội V, công tác tổ chức xây dựng Đảng tập trung vào việc củng cố hệ thống tổ chức đảng, tiến hành xây dựng các quy chế làm việc của cấp ủy và tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của tập thể, cá nhân, khắc phục những yếu kém; kết hợp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc kiện toàn các cơ quan chính quyền, cải tiến tổ chức và cơ chế quản lý, nâng cao tính chiến đấu của đội ngũ đảng viên; thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đổi mới phương pháp làm việc…

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đánh giá, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, cũng thẳng thắn chỉ ra những sai lầm, khuyết điểm trong sự lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước… Những sai lầm, khuyết điểm trong lĩnh vực kinh tế - xã hội bắt nguồn từ những khuyết điểm trong công tác tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của Đảng.

Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII) đề cập đến đổi mới và chỉnh đốn Đảng. Hội nghị đã xác định cụ thể các yêu cầu, phương châm và nội dung lớn đổi mới, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng (từ ngày 20 đến 25/01/1994) đã chỉ ra 04 nguy cơ mà công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng phải được nhận thức và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp tình hình mới.

Đại hội VIII của Đảng đã tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới, rút ra 06 bài học kinh nghiệm, trong đó, có bài học về “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”. Trong nhiệm kỳ khóa VIII, Ban Chấp hành Trung ương đề ra và chỉ đạo nhiều nghị quyết quan trọng, như: Nghị quyết Trung ương 3 về “Chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; về “Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh”, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) “về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”.

Những Nghị quyết này đặt nền tảng, tạo những tiền đề, những động lực, những mục tiêu cho công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng có những chuyển biến quan trọng qua các Đại hội lần thứ IX, X, XI, XII của Đảng.

PHẦN THỨ HAI: 44 NĂM CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH ĐỒNG NAI

I. NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH ĐỒNG NAI CÓ NHIỀU ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Hòa chung vào dòng chảy của lịch sử đất nước, truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hình thành, phát triển của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, ngày 06/01/1976 Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Quyết định số 07/NQ/NS/TW chỉ định Ban Chấp hành Lâm thời Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, trong đó có việc thành lập các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, gồm: Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Ban Kiểm tra, Ban Nội chính, Ban Kinh tế, Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh Đồng Nai. Như vậy Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai chính thức được thành lập ngày 06/01/1976.

Trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai đã gắn liền với truyền thống vẻ vang của lịch sử phát triển Đảng bộ tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng luôn gắn chặt nhiệm vụ của mình với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ qua các thời kỳ. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai nói riêng, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh nói chung đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, truyền thống đoàn kết, luôn tận tụy hết mình vì công việc, không ngại gian khổ, đi sâu, đi sát cơ sở nắm tình hình; bám sát đường lối của Đảng, chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy thành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Từng bước sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế cơ quan Đảng, Nhà nước, mặt trận và các đoàn thể nhân dân; điều chỉnh, bổ sung và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động và lề lối làm việc của mỗi tổ chức. Tăng cường tính chủ động, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của mỗi cấp.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo đạt kết quả tốt, nhất là ở những vùng trọng yếu, những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên. Số lượng đảng viên mới kết nạp hằng năm đều tăng; tỉ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, là nữ, người dân tộc thiểu số, trí thức ngày càng tăng, góp phần thay đổi cơ cấu đội ngũ đảng viên theo hướng tích cực.

Công tác cán bộ có nhiều đổi mới về nội dung và cách làm. Giữ vững và thực hiện quan điểm Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng việc phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị và người đứng đầu các tổ chức; bước đầu tổ chức để nhân dân tham gia ý kiến vào công tác cán bộ, nhất là ở cơ sở. Triển khai đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách cán bộ. Công tác luân chuyển và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý có nhiều chuyển biến, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ và khắc phục một bước tình trạng hụt hẫng về cán bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm chỉ đạo, góp phần bảo vệ Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đã làm rõ và kết luận tiêu chuẩn chính trị nhiều cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác bố trí, sử dụng cán bộ, kết nạp người vào Đảng.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc trong thực hiện “nhiệm vụ then chốt của then chốt” - công tác tổ chức, cán bộ theo cách nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra. Một số cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp chưa nêu gương và làm tròn trách nhiệm trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Công tác tổ chức trên một số mặt còn yếu; chậm xây dựng, hoàn thiện tổ chức và cơ chế giám sát trong Đảng và trong hệ thống chính trị, giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Đảng, Nhà nước và cán bộ, đảng viên. Còn thiếu một số quy chế, quy định cụ thể bảo đảm phát huy dân chủ, thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức chưa đạt yêu cầu tinh gọn, hiệu quả. Một số thôn bản ở vùng sâu, vùng xa chưa có tổ chức đảng và đảng viên. Một số loại hình tổ chức cơ sở đảng còn lúng túng về tổ chức và phương thức hoạt động. Không ít cơ sở đảng yếu kém, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu thấp; sinh hoạt đảng và quản lý đảng viên lỏng lẻo, nội dung sinh hoạt nghèo nàn; tự phê bình và phê bình còn yếu. Việc đánh giá tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không ít trường hợp chưa đúng thực chất, còn hình thức. Chậm đổi mới cơ chế, phương pháp và quy trình đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ.

Chưa kiên quyết và thiếu những quy chế có hiệu lực để sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ, thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém về phẩm chất và năng lực. Chưa có chính sách đủ hiệu lực khơi dậy tài năng và thu hút nhân tài vào các lĩnh vực quan trọng.

II. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Thứ nhất, phải quán triệt sâu, đầy đủ tinh thần nội dung nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, làm cho tất cả cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn và có ý thức trách nhiệm trong việc sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Thường xuyên kiểm tra, giám sát; kịp thời sơ kết rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện.

Thứ hai, đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp phải xuất phát từ thực tiễn, có kế hoạch và lộ trình cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế mỗi đơn vị, địa phương. Trong thực hiện chú ý những yêu cầu về nhiệm vụ chính trị, đảm bảo tính ổn định tương đối, tích cực, tránh chủ quan, nóng vội, cần nhanh chóng thay đổi nếp nghĩ, cách làm không còn phù hợp.

Thứ ba, phải có quyết tâm chính trị cao, xác định rõ vai trò, trách nhiệm tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải phát huy vai trò, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai và tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương; bên cạnh đó phải phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của tập thể và cá nhân. Kết hợp hài hòa giữa kế thừa, ổn định với đổi mới, phát triển, gắn đổi mới tổ chức bộ máy với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Kế thừa truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và phát triển, thời gian tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng các cấp trong tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi một số nội dung công tác trọng tâm sau:

1. Chủ động tham mưu cho cấp ủy về tổ chức xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020-2025).

2. Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện công tác cán bộ, thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, đảm bảo công khai, dân chủ, trung thực, khách quan, chính xác, kết hợp đổi mới trong công tác cán bộ và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng đủ sức lãnh đạo sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ cơ sở.

3. Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc của các cấp ủy đảng và cơ quan tổ chức cấp ủy; sâu sát cơ sở, nắm chắc thực tiễn, giải quyết kịp thời những phát sinh tại cơ sở, tăng cường đôn đốc, uốn nắn kịp thời sai sót, quan tâm tổng kết thực tiễn đúc rút kinh nghiệm.

4. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng: có bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ; công tâm, khách quan, dân chủ; có khả năng đánh giá và sử dụng con người, có tư duy độc lập; có phương pháp làm việc khoa học, chủ động trong việc tham mưu, đề xuất, trung thực trong tham mưu chỉ đạo, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

5. Phải tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác, năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên ngày càng trong sạch, vững mạnh.

***

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020) là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng cả nước nói chung và Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Nai nói riêng đối với sự phát triển của địa phương, đất nước. Tự hào về truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, là động lực để các thế hệ cán bộ, đảng viên trong cả nước ra sức phấn đấu rèn luyện, trưởng thành, đóng góp sức lực và trí tuệ trong xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY- BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

Nguồn "http://tuyengiao.dongnai.gov.vn"

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168