Thứ 6 - 26/02/2016
PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG “THÓC KHÔNG THIẾU MỘT CÂN, QUÂN KHÔNG THIẾU MỘT NGƯỜI” THANH NIÊN HUYỆN THỐNG NHẤT HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC.
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Ngày hội quốc phòng toàn dân - Ngày hội phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc​

Ngày hội quốc phòng toàn dân - Ngày hội phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc​

ND - Lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc ta đã để lại một chân lý, một quy luật, một truyền thống là dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Bác Hồ kính yêu căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12) cũng là dịp biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyết tâm của nhân dân ta bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc thiêng liêng.

Trong những tháng năm khói lửa của các cuộc chiến tranh đánh giặc cứu nước, một tập quán mới và tốt đẹp đã nảy nở và phát triển, trở thành sinh hoạt bình dị nhưng rất sâu nặng nghĩa tình, đó là những ngày hội quân - dân, xây đắp nên tình quân dân cá - nước. Mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của Quân đội Nhân dân Việt Nam đều gắn liền với sự tin yêu đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng của nhân dân. Nhân dân chính là cội nguồn sức mạnh vô tận để quân đội luôn luôn vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Trung ương Ðảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/T.Ư lấy ngày 22-12, Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam là Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Ngày 22-12-1989, lần đầu Ngày hội quốc phòng toàn dân được tổ chức tại tất cả các địa phương trong cả nước. Từ đó đến nay, ngày 22-12 đã thật sự trở thành Ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; cổ vũ, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trên từng địa phương, tiếp tục xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam hùng mạnh trong tình hình mới. Ðó thật sự là Ngày hội của truyền thống dựng nước và giữ nước, ngày hội tôn vinh và nhân lên hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", một nét độc đáo của văn hóa dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Hai mươi năm qua, toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân ta đã có rất nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo để kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam - Ngày hội quốc phòng toàn dân như: mít-tinh, hội thảo, hội nghị đoàn kết quân dân, giáo dục truyền thống, tổ chức gặp mặt, thăm hỏi động viên các cựu chiến binh, thanh niên xung phong, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh; thăm các đơn vị quân đội; biểu diễn văn nghệ, đại hội thanh niên, thi đấu thể thao, hội thao quân sự... Có những biện pháp tổ chức chặt chẽ, phù hợp, hướng trọng tâm vào đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; tăng cường xây dựng, phát triển tiềm lực quốc phòng - an ninh qua các chương trình, các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Từ sau khi có Chỉ thị số 62-CT/T.Ư ngày 12-2-2001 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và Chỉ thị số 16-CT/T.Ư ngày 5-10-2002 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới đến nay, các địa phương trong cả nước đã tích cực chăm lo củng cố, kiện toàn tổ chức lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên, đủ khả năng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội của địa phương. Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng, nhất là giáo dục truyền thống yêu nước, yêu Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên đã được nâng cao chất lượng. Các nhà trường đã đưa nội dung giáo dục quốc phòng - an ninh vào chương trình đào tạo. Thông qua Ngày hội quốc phòng toàn dân, tinh thần cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta được nâng lên rõ rệt; thanh niên hăng hái tham gia nhập ngũ, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương luôn đổi mới công tác tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến rộng rãi kết quả và những kinh nghiệm tốt của các địa phương, các ngành và đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và xây dựng quân đội vững mạnh, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công cuộc đổi mới đất nước do Ðảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tình hình thế giới còn có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Nước ta đang đứng trước những vận hội, thời cơ lớn để tăng cường hội nhập, hợp tác và phát triển, nhất là khi đã trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); nhưng cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức, trong đó có những khó khăn, thách thức mới đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, Ngày hội quốc phòng toàn dân càng có ý nghĩa sâu sắc và có tầm quan trọng để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Ðể Ngày hội quốc phòng toàn dân ngày càng thiết thực, hiệu quả, cấp ủy Ðảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống vẻ vang của Ðảng, của quân đội, lý tưởng và đạo đức cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc, chuẩn mực lối sống con người Việt Nam. Giáo dục quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về công tác quốc phòng toàn dân cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành và thanh niên, học sinh, sinh viên, làm cho mọi người dân Việt Nam có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tăng cường giới thiệu, phổ biến những kinh nghiệm hay của các địa phương để nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng toàn dân. Ðồng thời, khẳng định những thành tựu vĩ đại của dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước. Chỉ rõ những thời cơ, thách thức, chủ trương, giải pháp để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chủ động hội nhập quốc tế; động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao cảnh giác cách mạng, quyết tâm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị địa phương, xây dựng mỗi tỉnh, thành phố trở thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Trên cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Ðại hội lần thứ X của Ðảng, nắm vững quan điểm bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện, cần tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố, quận, huyện; xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh toàn diện phù hợp nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng địa phương, từng ngành theo hướng CNH, HÐH. Ðặc biệt, cần tiếp tục củng cố, hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Ðảng đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh; đồng thời, tăng cường vai trò và hiệu lực quản lý của Nhà nước về quốc phòng - an ninh đối với các bộ, ngành, địa phương, cơ sở. Phát huy tốt vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội như: Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Nông dân..., trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Quân đội Nhân dân Việt Nam là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu phù hợp điều kiện của đất nước và sự phát triển của nghệ thuật quân sự, quân đội cần luôn thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số hiểu và thực hiện đúng đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, phòng, chống dịch bệnh, chữa bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai... Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, các ngành, các cấp làm tốt công tác vận động quần chúng trên từng địa bàn, tích cực tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Ðại tá, Thạc sĩ NGUYỄN ÐỨC THẮNG            
(Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Bộ Quốc phòng)

Nguồn "Báo điện tử Nhân dân​​"

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168