Thứ 6 - 26/02/2016
ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỄU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021-2026
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội

Ban Thường vụ Huyện ủy Thống Nhất vừa ban hành Công văn về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường hoạt động và phát huy vai trò, vị trí của mình trong hệ thống chính trị; tập trung thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, công tác Mặt trận và đoàn thể; thường xuyên tự đánh giá, tự rà soát, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội huyện và cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả của các phong trào thi đua, hướng về cơ sở; bám sát chương trình nhiệm vụ của địa phương, đơn vị để hoạt động, chăm lo, bảo vệ lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy hiệu quả các mô hình tự quản do đoàn thể chủ trì tại khu dân cư; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm bảo đảm các điều kiện, nhất là về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương; Đảng ủy các xã, thị trấn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội…

Được biết, trong thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có sự đổi mới về nội dung, phương thực hoạt động; làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền giải quyết những vấn đề đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường đoàn kết, tạo sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội vẫn còn mang tính hành chính; một số phong trào thi đua, cuộc vận động chưa thật sự đem lại hiệu quả; mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng song nhiều nơi mô hình hoạt động chưa thật sự thiết thực; vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn hạn chế; chất lượng tập hợp quần chúng vào tổ chức đoàn thể còn thấp.

Tiến Thụ

Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ, quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168