ỦY BAN NHÂN DÂN

1/-CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 Họ và tên: Trần Văn Chiến

-  Năm sinh: 1962

-  Trình độ:

  +  Chuyên môn: Thạc sỹ

  +  Chính trị: Cao cấp

-  Điện thoại: 0918.261.521

  Email: chientv@dongnai.gov.vn

 

 2/- PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 Họ và tên: Mai Văn Hiền

-  Năm sinh: 1970

-  Trình độ:

  +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

  +  Chính trị: Cao cấp

-  Điện thoại: 0918.773.630

  Email: 

Mai Văn Hiền.jpg
 

3/- PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

 Họ và tên: Nguyễn Đình Cương

-  Năm sinh: 1967

-  Trình độ:

  +  Chuyên môn: Thạc sỹ Kinh Tế

  +  Chính trị: Cao cấp

-  Điện thoại: 0918.620.999

  Email: ​ 


 Nguyễn Đình Cương.jpg