Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sỹ tiên phong, mẫu mực của phong trào quốc tế cộng sản và công nhân quốc tế. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản anh hùng ca về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tận tụy, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Người đã để lại cho chúng ta và thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ, một di sản quy giá-đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Văn kiện lần thứ XI của Đảng đã xác định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể ở nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản vô cùng quý giá của Đảng và nhân dân ta, mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Hệ thống tư tưởng của Người là những quan điểm, lý luận toàn diện, sâu sắc của cách mạng Việt Nam đó là: vấn đề giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền xã hội chủ nghĩa; phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh của khối Đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ nhân dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; về phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng cải thiện cuộc sống của nhân dân; về đạo đức cách mạng; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau và về xây dựng, chỉnh đốn Đảng…Trong toàn bộ tiến trình lịch sử của nước ta, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận, là kim chỉ nam dẫn dắt, soi đường, định hướng cho Đảng ta trong xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn, tổ chức lực lượng cách mạng, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám (1945), lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa; cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp dành thắng lợi (1954) với chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975). 

anh 1.jpg

Ngoài ra, đó còn là phong cách Hồ Chí Minh tại Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nêu rõ: “phong cách Hồ Chí Minh, phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người và được thể hiện vô cùng sinh động, tự nhiên, độc đáo, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu trong hoạt động, ứng xử hằng ngày. Đó là: phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, vì dân; phong cách nói đi đôi với làm, đi vào lòng người; nói và viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống thanh cao, trong sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự mình nêu gương,...” Thật đúng như lời nhận xét cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, soi sáng mà không choáng ngợp, mới gặp lần đầu mà như đã gặp từ lâu”.

Khen thưởng cho các cá nhân nêu gương.jpg

Khen thưởng cho các cá nhân nêu gương

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, triển khai, thực hiện hiệu quả và nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, cấp trên, cấp ủy, chính quyền và UB.MTTQ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, ý thức tự giác của mỗi tổ chức đảng và đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và trở thành một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình: kết quả qua đó có 100% tổ chức cơ sở đảng được đánh giá đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có chuyển biến tích cực với phương châm “trọng dân, gần dân và lắng nghe ý kiến của nhân dân”, tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nội cộm và những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; qua đó số lượng cán bộ công chức, viên chức toàn huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên năm sau cao hơn năm trước: năm 2020 đạt 79,8%. Trong giai đoạn (2016-2020)  đã có 114 tập thể và 159 cá nhân điển hình tiên tiến được huyện biểu dương khen thưởng; có 05 tập thể và 05 cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương khen thưởng cấp tỉnh. Thực hiện hiệu quả Chị thị số 05-CT/TW đã góp phần tích cực trọng việc củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, khối đại đoàn kết trên địa bàn huyện ngày càng được củng cố và tăng cường.

Minh Nguyên 


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168