Thứ 6 - 26/02/2016
Nhiệt liệt chào mừng 49 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024)
Toàn dân tham gia cài đặt ứng dụng VNeID và kích hoạt tài khoản định danh điện tử
Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Toàn dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
HUYỆN THỐNG NHẤT: 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI”
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, ngày 22/11/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”. Chỉ thị 40-CT/TW thể hiện định hướng lớn, lâu dài và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển kinh tế gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương, Tỉnh ủy Đồng Nai đã ban hành Thông tri số 32-TT/TU ngày 9/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 13-KH/HU ngày 20/11/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên đia bàn huyện Thống Nhất” và Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, UBND huyện đã ban hành Công văn số 2813/UBND-VX ngày 25/11/2015, về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 13-KH/HU về việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) và Thông tri số 32-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 31/03/2022 ngày 31/03/2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/HU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Một trong những kết quả nổi bật của 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đó là việc tập trung nguồn lực tại chỗ của địa phương, nguồn vốn của ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Lũy kế đến 30/4/2024, nguồn vốn ngân sách cấp huyện ủy thác cấp huyện chuyển sang NHCSXH đạt 24.628 triệu đồng (Trong đó, bổ sung nguồn vốn từ phân phối tiền lãi cho vay là 1.128 triệu đồng), tăng là 24.628 triệu đồng so với trước khi có Chỉ thị. Ngoài ra Huyện ủy, HĐND và UBND huyện quan tâm hỗ trợ NHCSXH huyện trang bị cơ sở vật chất, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc.

Hiện nay, toàn huyện đang quản lý và triển khai cho vay 11 chương trình tín dụng chính sách xã hội; tổng nguồn vốn đạt 453.719, triệu đồng, tăng so với năm 2015 là 320.616 triệu đồng. Tổng dư nợ đến 30/04/2024 đạt 448.312 triệu đồng với 9.772 khách hàng còn dư nợ,  tăng so với năm 2015 là 315.709 triệu đồng.

Trong 10 năm qua, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH huyện Thống Nhất và các xã, thị xã đã giải ngân cho 33.443 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; số hộ vượt nghèo 2.818 hộ; thu hút tạo việc làm ổn định cho trên 9.042 lao động; số công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được xây dựng 16.711công trình; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 30 căn nhà …

21.png

Hình ảnh Đoàn công tác của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện .

Kết quả đạt được qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW đã khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, phù hợp, thiết thực, mang tính đột phá để tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Qua đó, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ truong, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đề ra.

22.jpg

Hình ảnh Hoạt động Điểm giao dịch xã tại xã Lộ 25, huyện Thống Nhất

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, tín dụng chính sách đã phát huy vai trò, hiệu quả, trở thành một trong những chính sách quan trọng để thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thằng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội với chủ trương “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

23.jpg

Hình ảnh hộ vay vốn tín dụng chính sách làm ăn hiệu quả trên địa xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất.

TRẦN TIẾN


Liên kết website

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THỐNG NHẤT - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Thống Nhất 
Chịu trách nhiệm: ông Trần Đức Hòa - Trưởng Ban biên tập Website 
Địa chỉ: Khu phố Lập Thành, thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
 Email: pvhtt-tn@dongnai.gov.vn​; UBND huyện Thống Nhất: Sđt 02513771168